Privacyverklaring

 

Gegevens

Van den Brink Staalbouw Barneveld B.V.
De Landweer 1
3771 LN  Barneveld
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55034675

Van den Brink Staalbouw Nijverdal B.V
Anders Celsiusstraat 17
7442 PB  Nijverdal
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70971099

 
Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer N.S. van Dalen

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de websites: www.brinkstaalbouw.nl In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Persoonsgegevens

  1. Algemeen en doelen.

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

  1. Het eerste doel is de verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en toeleveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en toeleveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
  2. Het tweede doel is dat we (mogelijk) persoonsgegevens verwerken als we informatie over de kredietwaardigheid van een relatie opvragen bij Creditsafe. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.
  1. Het vierde doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website (via ons contactformulier). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst.
  2. Het vijfde doel is dat we persoonsgegevens verwerken als gevolg van de beveiligingscamera’s. We doen ter beveiliging van onze eigendommen, op grond van gerechtvaardigd belang.
  3. Welke persoonsgegevens?De (persoons)gegevens die we verwerken zijn voornamelijk:
  1. Verstrekking aan derden.Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het gaat om door ons uitbesteed werk. In dat geval krijgt de betreffende partij alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om het werk te kunnen verrichten.

Ook worden de persoonsgegevens van Van den Brink Staalbouw Barneveld B.V. en Van den Brink Staalbouw Nijverdal B.V. verwerkt in eenzelfde softwarepakket. Deze ondernemingen hebben voor een deel dezelfde relaties.

  1. Hosting en dienstverleners. Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties.
  2. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:
  1. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.Wij krijgen persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en toeleveranciers, zzp-ers en uitzendbureaus Gegevens over kredietwaardigheid ontvangen we van onze kredietverzekeraar.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

 

Neem contact met ons op

Contact


Van den Brink Staalbouw Barneveld BV

(hoofdkantoor)

De Landweer 1
3771 LN Barneveld (NL)

KvK nr: 55034675

 

Van den Brink Staalbouw Nijverdal BV

Anders Celsiusstraat 17

7442 PB  NIJVERDAL (NL)

KvK nr: 70971099

 

Centrale ligging